מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ממדי העוני והפערים החברתיים ב-2017

תאריך פרסום: דצמבר 2018

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

נושאים מרכזיים: עוני, פערים חברתיים, שוויון

תמצית סיכום: דו”ח העוני והפערים החברתיים לשנת 2017 של הביטוח הלאומי.

זו השנה השמינית שבה דוחות העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי מגמה של על מראים
ירידה בשיעורי העוני תקופה זו בב פחתואלה . קרב ילדים, נפשות ומשפחות -ב – 8.0 ,5.0 ,ו-3.0
נקודות אחוז בממוצע לשנה בהתאמה. חדשות טובות אלה מצביעות על הצלחה מתמשכת בצמצום
תחולת העוני בקרב משפחות עובדות. יחד עם זאת התפתחות מבורכת זו עדיין לא הספיקה כדי
לשפר את מצבה בהשוואה בין-לאומית של שיעורי העוני, שכן ישראל נשארה בראש הטבלה של
שיעורי העוני בקרב נפשות ובמקום לא מחמיא בקרב מדדי העוני של ילדים.  ת