מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ממדי העוני והפערים החברתיים ב-2015

תאריך פרסום: דצמבר 2016

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

נושאים מרכזיים: עוני, פערים חברתיים, שוויון

תמצית סיכום: דו”ח העוני והפערים החברתיים לשנת 2015 של הביטוח הלאומי. ע

 בשש השנים האחרונות סקר הוצאות משק הבית מצביע על מגמה של ירידה בתחולת העוני של נפשות
ובפרט של ילדים, וכך גם לגבי מדד ג’יני לאי-שוויון בהכנסות. חלק ניכר מהירידה בשיעור העניים
באוכלוסיה נובע משילוב בתעסוקה של קבוצות אוכלוסיה שנעדרו בעבר מהשתתפות בעולם העבודה,
מהעלייה בשכר המינימום ומירידה מסוימת בשיעורי הילודה. אלה הן חדשות טובות בתחום החברתי.
אך השיפור אינו מקיף את כולם, שכן במקביל עלתה ב-2015 תחולת העוני בקרב משפחות גדולות,
משפחות ערביות ומשפחות שלא עובדות. כמו כן עלתה בשנתיים האחרונות חומרת העוני; דהיינו מצב
העוני של מי שחי בעוני הוחרף.  ת