מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החיים

תאריך פרסום: אפריל 2020

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

חוקרים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, דניאל גוטליב

 נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

תמצית סיכום

סימולציה המדמה את המצב התעסוקתי והכלכלי של המשפחות בישראל בעקבות המיתון החריף שהמשק נקלע אליו בבת אחת כתוצאה ממשבר מגפת הקורונה, מאפשרת ללמוד בזמן אמת על השפעת האבטלה הגואה על המצב החברתי – ממדי העוני והאי שוויון ורמת החיים (מצד ההכנסה), וכן על השפעת המדיניות המקלה בדמי אבטלה על מיתון העלייה במדדים אלו.